به گزارش اکوایران؛ عربستان طی ماه‌های اخیر توسعه مناسبات خود با کشورهای عربی را در دستور کار قرار داده و به این طریق سعی دارد تا ائتلافی بزرگ میان کشورهای عربی به وجود آورد تا به این طریق بتوانند اتحادی بزرگ با کشورهای عربی در منطقه به وجود آورد. علاوه بر کشورهای عربی، عربستان در این مدت رایزنی هایی نیز با کشورهای ترکیه، روسیه، چین و هند صورت داده تا بتواند مناسبات اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهد. علاوه بر اقدامات صورت گرفته پیـش از ایـن عربسـتان در مــاه اوت شــرکت ســعودی-مصری ســرمایه گــذاری را بــا اســتفاده از منابــع ایــن صنــدوق تاســیس کــرده بــود.

براساس هدف‌گذاری عربستان مجمـوع سـرمایه گـذاری‌هـا از طریـق ایـن شـرکت‌هـا بـه ۲۴ میلیـارد دلار خواهـد رسـید. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که عربستان با چه هدفی اقدام به تاسیس این صندوق سرمایه گذاری کرده است؟ براساس برنامه ریزی ایـن شـرکت‌هـا قرار است در بخـش‌هـای مختلفـی ماننـد «زیرسـاخت‌ها»، «مسـتغلات»، «معـدن»، «خدمـات درمانـی»، «خدمـات مالـی»، «غـذا و کشـاورزی»، «صنعـت»، «ارتباطـات و فنـاوری» فعالیـت کنند.  

تاسـیس ایـن شـرکت‌هـا در چارچـوب اسـتراتژی صنـدوق سـرمایه گـذاری عمومـی بـرای بررسـی و اسـتفاده از فرصـت هـای سـرمایه‌گـذاری در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا بـا هـدف ایجـاد شـراکت هـای اقتصـادی اسـتراتژیک بلنـد مـدت بـرای تحقـق درآمدهـای پایـدار در چارچـوب چشـم انـداز سـعودی ۲۰۳۰ صـورت گرفتـه اسـت.