به گفته ایرج رخصتی زمانیکه کلنگ ذوب‌اهن زده شد کشور صنعت آنچنانی نداشت و همین مسئله باعث ایجاد کارگاه‌های زیادی در این مجموعه شد.

رخصتی اعلام کرده که امروز ۸۵ درصد قطعات مورد نیاز ذوب آهن اصفهان در خود مجموعه تولید می‌شود.