برخی فعالان صنعت غذایی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ پس از چندین اثرات خود را در این صنعت گذاشته و همین عامل منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شده است. در این میان اما برخی فعالان این صنعت معتقدند قیمت گوشت در وضعیت فعلی با قیمت واقعی آن فاصله دارد.

مدیر عامل صنایع غذایی ۲۰۰ در گفت وگو با اکوایران این نکته را توضیح می دهد.