به گزارش اکوایران، طبق اظهارنظر احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، پرونده یک شرکت تولیدی به دلیل عدم تعهد ارزی در شعبه ۳۸ بدوی تعزیرات حکومتی تهران تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست.

او  همچنین از صدور حکم الزام به بازگشت عین ارز دولتی به بانک شاکی خبر داد و گفت: علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به اعاده عین ارز به مبلغ ۱۴۱ هزار و ۵۸۴ یورو به نظام بانکی کشور محکوم شد.