سه سفر مظفرالدین شاه در سال‌های ۱۲۷۹، ۱۲۸۲ و ۱۲۸۴ با فشار مضاعف بر خزانه و استقراض از دول خارجی انجام شد. اما نکته جالب توجه یکی از این سفرها هم‌زمانی آن با نمایشگاه اکسپو در فرانسه بود. در ادامه شرح کوتاه بازدید مظفرالدین شاه از اکسپوی پاریس را مرور می‌کنیم.