به گزارش اکوایران ؛‌ داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبات سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری دو نکته اساسی دارد. اولین نکته به قرار گرفتن «غنا» در سرلیست متقاضیان سرمایه گذاری در ایران باز می گردد. پیش از این افغانستان صدر نشین درخواست سرمایه گذاری خارجی در ایران بود. نکته دوم به حفظ جایگاه «سیستان و بلوچستان»  در لیست استان های پیشرو در جذب سرمایه گذاری مربوط می شود. «سیستان و بلوچستان»  طی دوره های گذشته نیز در میان استان های پیشرو برای جذب سرمایه خارجی قرار داشت، به نظر این پیشتازی به صدرنشینی کشور همسایه شرقی برمی گشت اما با وجود حذف افغانستان در فهرست جدید سرمایه گذاری باز هم استان سیستان که یکی از محرومترین استان های ایران است برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. 

استان های پیشرو در جذب سرمایه گذاری خارجی

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست سال جاری پنج استان «سیستان و بلوچستان»، «کرمان»، «زنجان»، «مرکزی» و «آذربایجان شرقی» بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند. داده های اعلام شده از مصوبات سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری نشان دهنده آن است که 81 درصد از مصوبات سرمایه گذاری خارجی به لحاظ ارزشی به استان «سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است. پس از «سیستان و بلوچستان» استان های «کرمان» با 11 درصد، «زنجان» با 4 درصد و استان های «مرکزی» و «آذربایجان شرقی» نیز با 2 درصد بیشترین سهم از مصوبات سرمایه گذاری خارجی به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داده اند.

2

کشورهای پیشرو

داده های اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ حجم سرمایه گذاری کشورهای «غنا» ، «امارات»، «افغانستان»، «هلند» و «ترکیه» بیشترین سهم از سرمایه گذاری خارجی را به لحاظ حجم به خود اختصاص داده اند.

3

طرح های مصوب در نیمه نخست سال

در گزارش مذکور بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد بررسی در گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» به لحاظ تعداد بیشترین سهم از سرمایه گذاری مصوب را در نیمه اول سال جاری به خود اختصاص داده بودند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع طرح های مصوب برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» برابر با 14 طرح بوده و برای «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز 10 طرح مصوب شده اند. از سوی دیگر مجموع طرح های مصوب برای گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز برابر با 7 و گروه «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» نیز 6 طرح مصوب شده است.

1