سوال اینجاست، این محدودیت زندگی چند میلیون نفر را مختل کرده که نان شب‌شان به این پلتفرم وابسته بوده؟