اما با زمزمه های طرح صیانت و بالاخص، محدودیت های اینترنتی یک ماه اخیر، این بستر فراهم شده برای تولیدکنندگانی که تنها راه ارتباطیشان با مشتری ها و بازار ارتباط مجازی بود، از بین رفت.

این اطلاعات را محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران در نشست «بررسی اثرات محدود سازی اینترنت بر کسب و کارها» که توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، از زبان یکی از فعالین این حوزه بیان می کند.