در این نامه گفته شده که در ۵ سال اخیر تعرفه خدمات اپراتور‌ها ثابت بوده و این در حالی است که هزینه‌های ارائه خدمات ارتباطی، به خاطر افزایش شدید نرخ ارز و تورم افزایش پیدا کرده است.

تکلیف این نامه چه می شود؟ هنوز مشخص نیست، اما می توان سر نخ این نامه را پیدا کرد.