کارشناسان می گویند خودروهای موجود در بازارهای بین المللی در محدوده قیمتی یاد شده امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند. با توجه به این شرایط آیا امکان ورود خودروهای ارزان قیمت وجود دارد یا این مساله در حد ایده باقی خواهد ماند و عملیاتی نخواهد شد