لایحه بودجه کشور در سال جاری رقمی حدود 1400 هزار میلیارد تومان است که طبق محاسبات صورت گرفته بخشی از این رقم قرار است از محل عوارض گمرکی تامین شود. با توجه به برنامه دولت مبنی بر تعیین تکلیف بحث واردات خودرو در سل جاری پیش بینی می شد تا دولت در سال 1401 بتواند بعد از حدود چهار سال بار دیگر از محل ورود خودرو به کشور کسب درآمد کند.

به گزارش ایسنا، برآورد دولت و مجلس که در لایحه بودجه منعکس شده، نشان می دهد امسال پیش بینی شده تا رقمی حدود 18 هزار و 800 میلیارد تومان نقدینگی از محل واردات خودرو به حساب خزانه دولت واریز شود.

به عبارت دیگر حساب و کتاب دولتی ها و مجلس ها نشان می دهد به طور متوسط درآمد ماهیانه ای حول و حوش هزار و 566 میلیارد تومان از این محل در نظر گرفته شده است. البته گام اول تحقق این درآمد رونمایی از آیین نامه اجرایی واردات خودرو به کشور است. سیاست گذار خودرویی تا زمانی که دستورالعمل واردات خودرو را تدوین نکند خبری از ورود خودرو به کشور نخواهد بود و این به معنای آن است که مبلغی نیز به خزانه دولت واریز نمی شود.

در حالی حدود سه ماه نیم از سال 1401 را پشت سر گذاشته ایم که خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودرو نیست بنابراین تا اینجای کار دولت حدود پنج هزار و 483 میلیارد تومان از درآمدهای پیش شده از محل ورود خودرو به کشور را کسب نکرده است.

فراموش نکنیم که رضا فاطمی امین وعده داده بود تا آیین نامه اجرایی واردات خودرو تا پایان خرداد ماه رونمایی می شود. اتفاقی که تا کنون نیفتاده و پیش بینی می شود چنانچه این آیین نامه در تیرماه هم تعیین تکلیف شود اولین خودروهای ورودی  زودتر از اواخر شهریورماه به کشور وارد نخواهند شد. بنابراین به طور عملی دولت در نیمه اول سال جاری نمی تواند از این محل درآمدی برای خود در نظر بگیرد. محقق نشدن درآمد از محل واردات خودرو در پایان نیمه اول سال جاری به آن معناست که بخش درآمدی دولت حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از محل درآمدهای پیش بینی شده، کم می آورد.