پس از آزاد سازی واردات قرار بر آن شد تا آیین نامه آن تدوین و واردات آغاز شود، اما حالا آن طور که مشخص است مجلس از محتوای این آیین نامه بی خبر است