این در حالیست که کارشناسان معتقدند دستور ابراهیم رییسی برای تولید خودروی اقتصادی باید با شرایط حاکم بر شرکت های خودروساز همخوان باشد و نمی توان به صرف یک دستور شرکت های خودروساز را مجبور به تولید محصول اقتصادی و ارزان کرد.