این اقدام وزارت صمت می تواند تبعات سوئی مانند افزایش آلودگی شهرها را در پی داشته باش.