کاهش کیفیت خودروهای تولیدی سبب شده تا انگشت اتهام به سمت خودروسازان نشانه رود البته برخی نیز معتقدند کیفیت پایین قطعات تولیدی شرکت های قطعه ساز مسبب این وضعیت است. اما به راستی بی کیفیت بودن خودروها زیر سر چه کسی است؛ خودروسازان یا قطعه سازان؟