سایت کدال سازمان بورس اطلاعات مربوط به تولید مهرماهی شرکت های خودروساز را منتشر کرد. براساس این اطلاعات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان اولین ماه از فصل پاییز 1401 در مجموع حدود 541 هزار و 250 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند. تولید این تعداد سواری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود 11 درصدی حکایت دارد. سه خودروساز یاد شده سال گذشته در همین بازه زمانی حدود 487 هزار و 410 دستگاه از انواع محصولات سواری حاضر در سبد محصولاتی خود را در خطوط تولید تکمیل کردند.

بنابراین ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو حول و حوش 53 هزار و 830 دستگاه خودرو بیشتر تولید کردند.

در میان سه خودروساز بزرگ ایران خودرویی ها طبق روال سابق بیشترین حجم تولید را به خود اختصاص داده بود. آبی های جاده محصوص در مجموع حدود 303 هزار و 425 دستگاه ازر محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کردند. این خودروساز در پایان مهرماه 1400 تولید حدود 242 هزار و 175 دستگاه خودروی سواری را به سرانجام رسانده بود. بنابراین رشد تولید در خطوط ایران خودرو در پایان هفتمین ماه از سال 1401 بیش از 25 درصد را به خود دیده بود. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص مهرماه امسال به نسبت مهرماه سال گذشته حدود 61 هزار و 250 دستگاه بیشتر خودرو تولید کرده است.

سایپا به رغم افت تولید در بازه زمانی یاد شده اما رتبه دوم جدول تیراژ تولید را در اختیار دارد. نارنجی های جاده مخصوص در پایان مهرماه سال جاری نزدیک به 164 هزار و 390 دستگاه از محصولات سواری خود را تولید کرده است. این تیراژ تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افتی حدود 2 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص پایان اولین ماه از فصل پاییز بیش از 178 هزار و 512 دستگاه خودرو تولید کرد. بنابراین شاهد هستیم که نارنجی های جاده مخصوص حدود 14 هزار و 120 دستگاه کمتر خودرو تولید کردند. بی تردید این میزان افت تولید را باید در حذف خانواده تیبا و توقف تولید ساینا معمولی جست و جو کرد.

پارس خودرو هم که عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور را یدک می کشد در پایان مهرماه 1401 تولید بیش از 73 هزار و 430 دستگاه خودرو را نهایی کرده است. مقایسه تیراژ تولید یاد شده در قیاس با تولید تا پایان مهرماه سال گذشته از رشدی حول و حوش 10 درصدی خبر می دهد. پارسال پارس خودرویی ها حوالی 66 هزار و 730 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. بنابراین شاهد رشد تیراژ تولید 6 هزار و 700 دستگاهی هستیم.

همان طورکه اشاره شد تا پایان مهرماه 1401 خودروسازان رشد تولید حدود 11 درصدی را به خود دیدند اما اگر این آمار تولید مهرماهی را با هدف گذاری انجام شده برای سال جاری مقایسه کنیم شاهد هستیم که خودروسازان حدود 30 درصد از برنامه تکلیفی خود عقب هستند. آن طور که سیاست گذار خودرویی به شرکت های خودروساز تکلیف کرده بود آنها باید تا پایان سال جاری تولید یک میلیون و 325 هزار دستگاه سواری را به سرانجام برسانند. به عبارت دیگر در پایان مهرماه امسال خودروسازان باید حدود 773 هزار دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل می کردند. اما آنها تولید حدود 541 هزار و 250 دستگاه را نهایی کردند بنابراین شاهد هستیم که آنها نزدیک به 231 هزار و 670 دستگاه کمتر از هدف گذاری امسال خودرو تولید کردند.