سیاست گذار خودرویی بعد از ملزم شدن خودروسازان به حضور در پروژه اسقاط از سوی مجلس با عجله دست به کار و طی مصوبه‌ای تلاش کرد شرایط حضور خودروسازان در پروژه یاد شده را تغییر دهد.

کارشناسان معتقدند عجول بودن صمت باعث شده تا به نحوی حضور شرکت های خودروساز در پروژه اسقاط کم اثر شود.