وزیر صمت دولت سیزدهم تلاش کرد با وعده درمانی نمایندگان را قانع کند اما این تاکتیک دیگر جواب نمی دهد و گوش نمایندگان از شعارهای عمل نشده پر است.