دلیل این اتفاق را باید در افت نرخ ارز جست و جو کرد.