مدیرعامل ایران خودرو گفت با توجه به اینکه سهامداران عدالت، سهامدار ایران خودرو نیز هستند، در واقع زیان خودروسازی به ضرر این سهامداران عدالت ختم می شود.

مهدی خطیبی ادامه داد بررسی ها نشان می دهد یک چهارم مردم ایران سهام دار عدالت هستند بنابراین زیان خودروسازی یک چهارم مردم ایران را در بر می گیرد.

این مدیر خودروساز، عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان بهترین روش در شرایط فعلی مورد توجه قرار داد و می گوید مردم، خودروساز و دولت همگی از روند عرضه خودرو در بورس راضی هستند.

البته این نظر خطیبی در جمع نمایندگان مجلس و همچنین سازمان بازرسی کل کشور مخالفانی دارد. برخی از نمایندگان مجلس و همچنین سازمان بازرسی کل کشور معتقدند این شیوه عرضه خودرو در بورس کالا که این روزها در دستورکار قرار دارد، دارای نواقصی است که مهم ترین آن ضرر متقاضیان است.

مخالفان برای اصلاح این روند اشتباه به دنبال این هستند تا بار دیگر شورای رقابت را به پروسه قیمت گذاری خودرو بازگردانند. شورای رقابت حدود یک سال از پروسه قیمت گذاری کنار گذاشته شده است تا وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار عنان کار را در دست بگیرند. اما به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی نتوانسته این روند را آنطور که باید و شاید طی کند، اگر چنین می کرد مخالفان وارد عرصه نمی شدند.

زیان خودرویی سهامداران عدالت در شرایطی است که واگذاری سهام به افراد تحت عنوان سهام عدالت به دنبال توزیع منافع شرکت های بزرگ به افراد جامعه بود اما این روندی که به طور مثال در خودروسازی در پیش گرفته شده بیش از توزیع منافع زیان را به حساب افراد جامعه واریز می کند. سیاست گذار خودرویی باید برای برون رفت از این وضعیت فکری اساسی کند.