آن طور که شنیده می شود به زودی آیین نامه اجرایی اسقاط خودرو در هیات دولت مطرح و مصوب می شود. اما آیا این آیین نامه می تواند اسقاط خودروهای فرسوده را از کما خارج کرده و عقب ماندگی حدود پنج ساله در این زمینه را جبران کند؟ 

در برنامه ویراژ این هفته گفت و گو می کنیم با محمود مشهدی شریف، رییس انجمن اسقاط خودرو، تا از زیر و بم این آیین نامه مطلع شویم.