به گزارش اکو ایران، پژو پارس پای وزیر صمت را نیز به موضوع تولید خود باز کرد تا عباس علی آبادی به اظهارنظر در این باره بپردازد.

وزیر صمت در این باره به نوعی دو پهلو حرف زد تا همچنان ثبت نام کنندگان برای این محصول محبوب ایران خودرو در بیم و امید دریافت  آن قرار داشته باشند.

عباس علی آبادی با اشاره به موضوع استانداردهای خودروی گفت : تولید محصولات در خطوط تولید خودروسازان را براساس استاندارد انجام می‌دهیم. استانداردها هم شناور هستند

وزیر صمت دولت سیزدهم تلاش کرد با وسط کشیدن پای استانداردهای خودرویی در دنیا به نوعی ثبت نام کنندگان را قانع کند. علی آبادی گفت افزایش استادارد خودروها و تغییر در برنامه تولید طبیعی است.

علی آبادی تاکید کرد نه نتها در  ایران بلکه در سرتاسر دنیا استانداردها ارتقا می‌یابند بنابراین در صنعت خودرو با توجه به توقعاتی که وجود دارد، انتظار می‌رود که متناسب با رشد استانداردها در سطح بین‌المللی ما هم استانداردها را ارتقا دهیم.

سکاندار هدایت صمت در ادامه با اشاره به پژو پارس حرف های امیدوار کننده ای زد، علی آبادی گفت برخی از خودروها ممکن است در تطبیق استانداردها هنوز نمره مطلوب را دریافت نکرده باشند به همین دلیل مشکلاتی در تولید وجود دارد و تلاش می‌کنیم این مسائل را حل کنیم تا کسانی که برای پژو پارس ثبت‌نام کرده‌اند به خودروی موردنظرشان برسند.

به نظر می رسد این گونه اظهارنظرها بیشتر زمینه چینی برای آماده کردن ثبت نام کنندگان برای توقف تولید پژو پارس باشد با این حال همچنان یک روزنه امید برای ثبت نام کنندگان این محصول محبوب ایران خودرو وجود دارد و آن اینکه با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان، ایران خودرو به نوعی مجبور شود تا پژو پارس را تولید و برای متقاضیان فاکتور کند.

اما متقاضیان این خودرو فراموش نکنند تحویل گرفتن پژو پارس به قیمت های پیشین به نوعی محال به نظر می رسد و ایران خودرویی ها اگر زیر بار تولید و تحویل دادن این خودرو به خاطر فشارهای سیاست گذار خودرویی بروند آن را با قیمت های جدید فاکتور می کنند.