اما آیا می‌توان این نسل جدید از خودروها جایگزین خودروهای کنونی شود؟