بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این روزها حال اقتصاد چین چندان خوب نیست. پرسش اینجاست که آمریکا با اقدامات خود چه اثری روی این اقتصاد گذاشته‌است؟

زهرا حاج‌محمد کریمی گزارش می‌دهد.