متقی همچنین تاکید کرد که ناآرامی‌ها در ایران، دیپلماسی هسته‌ای را رادیکالیزه نخواهد کرد.