با وقوع انقلاب ایران، فصل جدیدى از  تنش بین ایران و کشورهاى غربى آغاز شد؛ مرتضى مکى، کارشناس مسائل اروپا توضیح داد بعد از وقوع انقلاب، هم ایران و هم کشورهاى غربى به دنبال به چالش کشیدن یکدیگر بوده و هستند و بهره بردارى از مسائل حقوق بشرى در ایران در مقطع فعلى نیز در همین راستا است.