عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه کاتولیکا با بیان اینکه روسیه به دنبال افزایش چالش‌های امنیتی پیش‌روی غرب است، می‌گوید حل نشدن مسئله هسته‌ای ایران بخشی از ظرفیت کشورهای غربی را به خود اختصاص می‌دهد و لذا به تضعیف سیاست مهار روسیه در سطح استراتژیک در خصوص بحران اوکراین منجر می‌شود.