محمد فاضلی جامعه شناس، در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد از دیدگاه خود به این سوال بحث بر انگیز پاسخ داد.

میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد را اینجا ببینید.