این اعتراضات اما در کشوری که در ایجاد محدودیت، کنترل و سانسور یکه تاز است، با خبر دخالت شرکت مخابراتی هوآوی در زمینه سرکوب مخابره محتوای تجمعات، حواشی جدیدی پیدا کرده است.

هوآوی غول فناوری مخابرات چین و یکی از اصلی ترین رقبای فناوری های مخابراتی آمریکا، پیش از این نیز بارها با اتهاماتی نظیر جاسوسی و نقض حریم خصوصی مواجه بوده است.

زهرا کریمی گزارش میدهد.