به باور وی حاکمیت دوگانه باعث جلو رفتن توسعه و تعادل بین ارکان قدرت در کشور شده است.