با گذشت ۱۰ ماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، حاصل آن چیزی جز کشته، زخمی و آواره شدن مردم نبوده‌است. اما از ریشه‌های این جنگ و عواقب آن تا کنون چه می‌دانیم؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.