او معتقد است در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، مهندسی فرهنگی از بالا در جامعه تشدید شد. او علت این تشدید را اقدامات دولت در عرصه‌های فرهنگی- اجتماعی می‌داند و آن‌ها را برمی‌شمارد.