مشهور است که شوک‌های ارزی و تورم موجب کوچک شدن طبقه متوسط شده است. ضعیف‌تر شدن طبقه متوسط به عنوان یک حائل موجب قطبی شدن جامعه می‌شود. قشر ثروتمند به دلیل برخورداری از منابع بالاتر و دسترسی به درآمدهای بیشتر قدرت لابی بیشتری در سطح دولت و حاکمیت دارد.

بنابراین، در دوره تنش ها میتواند منافع خود را از طریق لابی با نهادهای سیاسی دنبال کند. اما قشر فقیر با منابع و دسترسی کمتر، قدرت لابیگری کمتری دارد.

بنابراین از امکان شکل‌دهی به سیاستهای حامی خود محروم می‌ماند. این امر در نهایت موجب درگیریهای اجتماعی خواهد شد.