محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین می‌گوید چندین فاکتور روی اجرای این سند تاثیرگذارند؛‌ از جمله کاهش قدرت چانه‌زنی ایران، روابط چین با کشورهای منطقه و کوچک شدن اقتصاد ایران.