همچنین، این قدرت نیاز به یک آرمان دارد تا توده را به تبعیت توجیه کند؛ آرمانی که از یک ایدئولوژی شکست‌ناپذیر خطاناپذیر بر می‌آید.

هانا آرنت، دو حکومت آلمان نازی و شوروی بلشویستی را، نمونه‌های برجسته‌ای از چنین نظام های توتالیتری (تمامت خواه) می‌داند.
هیتلر و استالین، با آرمان‌گرایی، ایدئولوژی خود را تنها مسیر سعادت نشان می‌دادند و همچنین از همین طریق، به توده القا می‌کردند که منتقدان، موانع رسیدن به این آرمان تماما صحیح و خطاناپذیر هستند چرا که اگر باورها سست می‌شدند، توده از هم می‌پاشید.
پویا جبل عاملی در پادکست اکوپدیا، توضیح می‌دهد که در چنین جوامعی، چه ساز و کاری رخ می‌دهد که توده حاضر است خودش را فدای آرمان‌های پیشوا کند.