تنش‌ها میان ایران و طالبان به دنبال بحث درباره حقابه هیرمند شدت گرفته و دو طرف سعی دارند از طریق دیدار و مذاکره، راهکاری برای حل آن پیدا کنند.