وی ادامه داد: نظام بین المللی که تا به امروز ادامه دارد به جایی رسیده است که نه تنها بنیان اخلاقی ندارد بلکه کارایی هم ندارد.