مقابله با بانک‌هایی که با خلق پول موجب تورم می‌شوند

برنامه دولت برای ثبات در حاکمیت ریال