در این قسمت از برنامه «چهاردهم» به مرور آمار نرخ مشارکت در این نظرسنجی‌ها می‌پردازیم و همچنین نگاه می‌کنیم که در گروه‌های مختلف چه تفاوتی میان نامزدها است.

همچنین اشاره می‌کنیم که چگونه ممکن است این نظرسنجی‌های انتخاباتی نتوانند تخمین درستی از جامعه داشته باشند.