حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو‌ با اکوایران در‌باره نحوه بررسی‌های انجام شده که به رقم زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری منتهی شده، گفت: این عدد براساس تحقیقی به دست آمده که برای برآورد آن از مدل کنترل ترکیبی برای ارزیابی هزینه‌های تحریم ایران استفاه شده است. در این ارزیابی، تعدادی از کشورهایی که به ایران شباهت دارند، انتخاب شده‌اند و یک ایران ترکیبی براساس میانگین وزنی از جمع این کشورها شکل گرفته و وضعیت ایران واقعی و ایران ترکیبی در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها بررسی شده است.

به گفته سلاح‌ورزی، از تفاوت بین عملکرد ایران واقعی و ایران ترکیبی، شکاف بین تولید ملی و درآمد سرانه احصا شده و نهایتا این شکاف مبنای محاسبه هزینه تحریم قرار گرفته که هم به صورت تولید ناخالص داخلی و هم به صورت درآمد سرانه از دست رفته می‌شود محاسبه شده است.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، توضیح داده این تحقیق تقریبا برای دوره ۱۲ ساله انجام شده و سالانه ۱۰۱ میلیارد دلار که در مجموع ۱۲ ساله رقمی حدود ۱۲۱۰ میلیارد دلار می‌شود. هزینه‌های تحریم هم روی دوش اقتصاد ایران بود. البته درآمد سرانه از دست رفته برای هر ایرانی در کل این ۱۲ سال هم حدود ۱۴ هزار و ۴۲۲ دلار محاسبه شده که می‌شود به ازای هر سال هزار و ۲۰۲ دلار درآمد سرانه از دست رفته هر فرد.