حسین عبده تبریزی می‌گوید: اصلاحات اقتصادی، گشایش در روابط بین الملل و حمایت مردم سه اصل موفقیت دولت آینده است.

به گفته او قطعا اصلاحات اقتصادی در کشور ضروری است و لازم است اما برای‌ آنکه فشار این اصلاحات بر معیشت مردم کاهش پیدا کند نیاز به گشایش در روابط بین الملل و همچنین حمایت مردم دارد.

از نگاه او آنچه دولت جدید در حوزه اصلاحات اقتصادی عرضه می کند باید مورد اقبال عمومی باشد و برای این هدف باید بدگمانی مردم برطرف شود.