حمید قنبری، حقوقدان با مروری بر نسل بندی تحریم های مختلف اعمال شده علیه ایران می‌گوید: در مورد نوع خاص تحریم‌های آمریکا یک دسته‌بندی خاص وجود دارد. تحریم‌های اولیه و ثانویه. به گفته او دسته اول از ابتدای انقلاب علیه ایران اعمال شده و ریشه دسته دوم به دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد.