به گزارش اکوایران، نهمین رئیس جمهور ایران با نام مسعود پزشکیان، به ثبت رسید.

پرویز امینی معتقد است: او از ۸ تیر و در همان مرحله اول توانست پیروزی را به نام خود ثبت کند. 

امینی، همچون اظهارنظرهای خود، پیش از مرحله دوم انتخابات، بر این باور است، پایگاه رای پزشکیان از بدنه جامعه نبود و او در گفتمان دیگری پیروز شد.