عبدالله گیویان، استاد علوم فرهنگ و ارتباطات اعتقاد دارد این انتخابات بیشتر همکاری مردم برای جلوگیری از فاجعه بود تا همکاری برای رقم زدن شرایط ایجاد یک معجزه در سطح کشور.

نسخه کامل در سایت اکوایران