برخی می‌گویند گفتگوهای جدید در ادامه مذاکرات وین است و برخی معتقد هستند که این مذاکرات از نقطه صفر آغاز خواهد شد. همچنین دستورکار مذاکراتی نیز در هاله‌ای از ابهام است. در شرایطی که آمریکا و دیگر طرفین غربی خواهان بسط مذاکرات به موضوعات دیگر هستند اما تمرکز ایران در این گفتگوها « لغو تحریم‌ها» است. در این قسمت از برنامه راهبرد، دکتر نادر انتصار استاد دانشگاه آلابامای جنوبی به چشم‌انداز و سناریوهای پیش‌روی مذاکرات آتی پرداخت.

الگوی مذاکراتی ایران و آمریکا