دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران از تفاوت دیدگاه ایران و آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام می‌گوید و معتقد است مبنای کار واشنگتن اعتمادسازی نبود؛ بلکه بحث اصلی آنها راستی‌آزمایی و کنترل قابلیت‌های ایران بود که به آن دست یافتند. همچنین وی تاکید کرد که مشکلی اصلی برجام این بود که جایگاه ساختاری در آمریکا نداشت اما در ایران مورد تصویب نهادهای رسمی کشور قرار گرفت.