مجید قاسمی با توجه به آن تجربه و همچنین تجربه برجام، از لزوم توجه دولت و بانک مرکزی برای صیانت از منابع ارزی کشور می‌گوید.