سه فرضیه برای داغ شدن دوباره بازار تهران وجود دارد، کف بازار امشب را از دست ندهید.