امروز در بازار ارز هرات، مرز حمایت ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان حفظ شد و در فردایی، در ۴۹ هزار و ۴۲۰ تومان بسته شد. 

دلار تهران نیز کاهشی جزیی داد. سطح مقاومت  ۴۹ هزار و ۶۷۰ تومان دلار، سطحیست که اگر شکسته نشود، خریداری نخواهد داشت.

در بازار سکه نیز، سکه رفاه، طلایه دار کاهش بود و در در ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.

نکته بازار هم این بود که معاملات امروز تسویه شنبه خوردند.