این در حالی است که در تیرماه، مناطق ۲۲ گانه و در مردادماه ۱۶ منطقه افزایش قیمت را تجربه کردند. اکوایران این نامعادله را پاسخ می دهد